Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenia

1.1) 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") vydáva spoločnosť MAX TRADING s.r.o., so sídlom  - Podolská 103/126, Praha 4 14700, IČO: 25331922 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Praha, oddíl C,Vložka č.170503, (ďaľej jen "Predávajúci, Dodávateľ").

1.2) 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujyú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákaznikov, ktorými možu byť fyzické osoby - nepodnikatelia (ďálej len "Spotrebiteľ"), fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby (všetci dohromady ďalej len "Zákazník, Kupujúci, Objednávateľ"). Akékoľvek zmluvné vztahy jsú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3)

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 205/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

1.4) 

Odoslaním záväznej objednávky zákazník - kupujúci potvrzduje, že sa zoznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto Obchodných podmienok. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamžiku odoslania objednávky. Na tieto podmienky je kupujúcí dostatočným spôsobom dopredu vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako tak i s cenou objednaného tovaru. Tieto obchodné podmienky sú neodeliteľnou súčástou uzavretej zmluvy. V prípade odchýlky písomnej dohody platí dohoda týchto zvláštných podmienok.

2) Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1)

Pojmom objednávka sa pre tieto Obchodné podmienky rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci voči Predávajúcemu s cielom obdržať od nich objednané plnenie (ďálej len "Objednávka").

2.2) 

Urobiť objednávku je možné prostredníctvom e-mailu, priamou návštevou v prevádzkarni. Takto urobená objednávka musí spĺňať určité minimálne náležitosti a obsahovat určité nevyhnutné údaje pre riadne vystavenie dokladu a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru k zákaznikovi .

2.3) 

Zákazníci musia uviesť minimálne tieto údaje: 

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodnej firmy podnikateľa - právnickej osoby alebo Meno a priezvisko podnikateľa - fyzickej osoby,
  • presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne i fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná), tj. ulica, mesto, PSČ, príp. štát,
  • IČO kupujúceho,ak je podnikateľom,
  • presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusov, 
  • spôsob doručenia,
  • platobná metóda.

2.4) 

Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a nevyhnutné údaje, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Kupujúcemu k doplnenie a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu.

2.5) 

Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho), a to prostrednictvom e-mailu na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke. Od toho momentu mezi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3) Zrušenie objednávky

3.1) 

Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany Predávajúceho, bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailovou správou na adresu, ktorú uviedol v svojej  objednávke, prípadne telefonicky, na čísle, ktoré uviedol v svojej objednávke alebo registrácii. V tomto prípade bude následovať dohoda medzi zmluvnými stranami ohľadne ďalšieho postupu (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celéj objednávky apod.).

3.2) 

Pokiaľ si kupujúci  neodoberie objednaný tovar bez predošlého zrušenia objednávky (akceptované predajcom),  nesie na svoju ťarchu vzniknuté  náklady s výrobou a doručením tohoto tovaru (predovšetkým náklady na materiál, výrobné náklady, dopravné, skladné apod.). Tým nieje dotknuté právo spotrebiteľa tovar neprevziať z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou (viď. článok VI. týchto Obchodných podmienok a Reklamačný poriadok).

4) Dodacie podmienky

4.1) 

Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla do 10 dní po uzavretí kúpnej zmluvy, tj. po záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

4.2) 

Vo výnimočných prípadoch, nezávislých na vôli Predávajúceho (jedná sa najmä o nepriaznivé poveternostné podmienky, dážď, sneh,hmla apod.), kedy ani s vynaložením akéjkoľvek odbornej starostlivosti Predávajúcehoho nie je možné dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v odstavci 1 týchto Obchodných podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo dodacej lehoty predĺžiť. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o zmene termínu dodania tovaru.

4.3) 

K akémukoľvek zakúpenému tovaru je vždy priložený daňový doklad.

4.4) 

Okamžikom prevzatia tovaru Kupujúcemu prechádza na neho zodpovednosť za nahodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5) Kúpna cena a platobné podmienky

5.1)

Kúpna cena zahrnuje DPH, ako i akékoľvek výdaje Predávajúceho spojené s balením tovaru, jeho označením, doložením všetkých príslušných dokladov, prepravných dokladov, cenu dopravy tovaru na miesto stanovené kupujúcim ako miesto dodania.

5.2)

Spôsob platby akéhokoľvek tovaru – je v hotovosti pri prevzatí tovaru, na dobierku alebo platobnou kartou.

5.3)

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

6) Práva z zodpovednosti za vady, záruka

6.1)

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 205/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

6.2)

Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv Kupujúceho zo zodpovednosti za vady sú upravené Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčásťou týchto Obchodných podmienok.

7) Ochrana osobných údajov


7.1)

Kupující súhlasí s tým, že Predávajúci bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným, teda údaje uvedené v objednávkovom formulári spracovávať pre marketingové a obchodné účely a za týmto účelom ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaitstnie marketingových akcií, toto všetko pri rešpektovaní platných právnych predpisov, najmä zákona  Zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov v platnom znení.

7.2)

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na adresu tarani@tarani.cz anebo túto skutočnosť oznámi predávajcemu písomnou formou a odošle na adresu MAX TRADING s.r.o., prevádzka: Kollárova 528/1, Kroměříž, ČR, IČO: 25331922.

8) Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy


8.1)

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa, kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.

8.2)

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť MAX TRADING s.r.o, so sídlom Podolská 103/126,Praha 4 14700, IČO: 25331922 formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služeb,  alebo e-mailom).

8.3)

Možete použíť  priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nieje to však Vašou povinnosťou.

8.4) 

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od téjto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnéj lehoty.

8.5)

Pokiaľ odstúpite od uzatvorenej zmluvy, vrátíme Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám prišlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutý v dôsledku Vámi zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami navrhnutý).

8.6)

Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) pre prevedenie počiatočním transakciám, pokiaľ ste výslovene neurčil(a) inak. V žiádnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

8.7)

Platbu vrátíme až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

8.8)

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 d odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od téjto zmluvy, zašlite späť alebo ju dodajte na MAX TRADING s.r.o., prevádzka: Kollárova 528/1, Kroměříž, ČR, IČO: 25331922. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

8.9)

Spotrebitel si znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru.

9) Záverečné ustanovenia

9.1)

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkách Predávajúceho eshop.tarani.sk. Novšie Obchodné podmienky rušia Obchodné podmínky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe týchto Obchodných podmienok sa posudzujú vždy podľa Obchodných podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu.

9.2)

Spoločnost MAX TRADING s.r.o., obchoduje iba na základe týchto Obchodných podmienok. Akákoľvek ich zmena musí byť urobená písomne a MAX TRADING s.r.o.,s ňou musí výslovene súhlasiť.