Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky 


Reklamačné podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

Záručné podmienky

Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov .
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vadu tovaru, ktorú zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Mechanické poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí tovaru
  • Závady, ktoré vznikli zaobchádzaním s tovarom v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s obvyklým používaním.
  • Opotrebovanie tovaru vplyvom jeho používania.
  • Poruchy vzniknuté v dôsledku prírodných živlov.

 

  1. Práva z vád tovaru

1.1. Kupujúci je povinný zásielku s tovarom, pred jej prevzatím prezrieť, či je riadne zabalená a nevykazuje poškodenia. V prípade, že je zásielka zjavne poškodená, má kupujúci právo odmietnuť jej prevzatie. To sa týka tak prevzatia tovaru od prepravcu, jako i pri osobnom odbere.

 

1.2. Ak kupujúci zásielku prevzal, má sa za to, že zásielka bola doručená riadne a kupujúci nadobudol vlastnícke právo k doručenému tovaru.
Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom pri prevzatí zásielky prehlasujete, že obal je nepoškodený.

 

1.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri jeho prevzatí nemá vady. Ak vykazuje tovar pri jeho prevzatí vadu, ktorá je uvedená v reklamačnom protokole, prípadne inú ďalšiu vadu, má kupujúci právo bez zbytočného odkladu takú vadu oznámiť predávajúcemu.

 

1.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady tovaru existujúce v čase prevzatia, ktorá sa vyskytne 1 deň  od jeho prevzatia.

 

1.5. Ak kupujúci neoznámi vadu tovaru včas, bez zbytočného odkladu po tom čo ju zistil, alebo mohol zistiť pri včasnej prehliadke, má predávajúci právo reklamáciu takejto vady odmietnuť.

 

1.6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté po jeho odovzdaní kupujúcemu nešetrnou manipuláciou, iným ako obvyklým spôsobom používania, opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním a pôsobením vyššej moci.

 

 

  1. Oznámenia vady a vybavenie reklamácie

2.1. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť oznámením u predávajúceho bez zbytočného odkladu od momentu zistenia vady, a iba písomným oznámením doručeným do miesta podnikania na adresu: MAX TRADING s.r.o., Kollárova 528/1, Kroměříž 767 01, Česká republika

 

Uplatnenie reklamácie

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným „Reklamačným protokolom“ odošlite na adresu:MAX TRADING s.r.o., Kollárova 528/1, Kroměříž 767 01, Česká republika. Nárok na preplatenie poštových nákladov vynaložených spotrebiteľom za spätné zaslanie zásielky k predajcovi vzniká v prípadoch doručenia poškodeného tovaru či tovar akokoľvek sa odlišujúceho od objednaného. Výmenná zásielka musí obsahovať vyplnený formulár „Reklamačný protokol . Na obálku alebo krabicu dopíšete text "Výmenná zásielka". K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru).

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Kupujúci má nárok v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade odošlite nepoškodený tovar spolu s vyplneným formulárom pre vrátenie tovaru na adresu: MAX TRADING s.r.o., Kollárova 528/1, Kroměříž 767 01, Česká republika. Na obálku alebo krabicu dopíšete text "Odstúpenie od zmluvy". K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a  priložiť vyplnený formulár

 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní od jej obdržania. Ak sa predávajúci rozhodne vybaviť reklamáciu tovaru uplatnenú kupujúcim vrátením tovaru predávajúcemu a kúpnej ceny kupujúcemu, je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa, keď dostal vyššie uvedenú informáciu od predávajúceho. Predávajúci je potom povinný do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Obdobne sa postupuje v prípade riešenia reklamácie výmenou tovaru. Ak vo vyššie uvedených prípadoch kupujúci nevráti reklamovaný tovar predávajúcemu v uvedenej lehote dvoch týždňov, považuje sa táto skutočnosť za späťvzatie reklamácie kupujúcim.

 

2.3. Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodne s kupujúcim dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Alternatívne riešenie sporov


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho (e-mailom na tarani@tarani.cz) so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

 

 

 

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.01.2018 a ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti so zárukou na tovar a reklamačným konaním.