Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI MAX TRADING s.r.o.

 

1                ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1           Tento reklamační řád společnosti MAX TRADING s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 25331922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170503 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese https://eshop.tarani.sk/.

1.2           Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

 

2                PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1           Je-li kupujícím spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí, není-li sjednáno jinak; vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v okamžiku převzetí:

(a)     zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

(b)    je zboží vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a

(c)     je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

2.2           Neupozorní-li zvlášť prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá prodávající kupujícímu vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 2.1 že zboží:

(a)     je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

(b)    množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

(c)     je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

(d)    odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

2.3           Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.4           Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), činí lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u zboží 12 měsíců.

2.5           V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.6           Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

2.7           Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

2.8           Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

2.9           Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

2.10        Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

2.11        K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

2.12        Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

2.13        Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

(a)     prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 2.8 a 2.9;

(b)    se vada projeví opakovaně;

(c)     je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

(d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

2.14        Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

2.15        Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

2.16        Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

2.17        Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí, pokud:

(a)     vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

(b)    vada byla způsobena kupujícím a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží;

(c)     vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách;

(d)    vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením; nebo

(e)     vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2.18        Kupující bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má kupující právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

3                PRŮBĚH REKLAMACE

3.1           Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady.

3.2           Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího či v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.  Kupující má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím pošty či na elektronické adrese tarani@tarani.cz případně telefonicky na +420 775 272 929. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.3           Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

3.4           Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení kupujícího, je kupující v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.5           Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.6           V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůta dle článku 3.4 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.

 

4                ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1           Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

4.2           Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu.

4.3           Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

4.4           Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 29. 5. 2023.


 

Vzorový formulář pro Uplatnění reklamace

(reklamační list)

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti MAX TRADING s.r.o., pouze v případě, že chcete uplatnit právo z vadného plnění a záruky za jakost v souladu s reklamačním řádem.

Adresát: MAX TRADING s.r.o., Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, e-mail: tarani@tarani.cz, adresa pro doručování: Kollárova 528/1, Kroměříž 767 01

Kupující:

Jméno a příjmení:                                                                                                                                                 

Adresa:                                                                                                                                                                  

Telefon:                                                                                                                                                                 

Email                                                                                                                                                                 

Číslo účtu:                                                                                                                                                                               Reklamované zboží:

Označení zboží:                                                                                                                                                    

Číslo dokladu:                                                                                                                                                      

Číslo objednávky a datum prodeje:                                                                                                                        

Popis závady:

Obsah balení při předání do reklamačního řízení:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

 

Datum:                                             

Podpis: